പഴംപൊരി/ വാഴയ് ക്കാപ്പം /ഏത്തക്കാപ്പം (Kerala Banana Fritter)

പഴംപൊരി അഥവാ വാഴയ് ക്കാപ്പം അഥവാ ഏത്തക്കാപ്പം കേരളീയരുടെ ഒഴിച്ചുകുടാത്ത ഒരു ദേശീയ നാലുമണി പലഹാരം എന്നു തന്നെ പറയാം. സ്കൂൾ, കോളേജ്, ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓഫീസ് കാന്റീനുകളിലെ നിരന്തര ആശ്വാസ ഇട ഭോജനമാണല്ലോ ഈ രുചിവീരൻ. അതുമാത്രമല്ല ഏത്തപ്പഴത്തിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടിൻ, ഇരുബുസത്ത്, പൊട്ടാസിയം എന്നിവ അടങ്ങിയിടുണ്ട് ആയതിനാൽ ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാൻ മടി കാണികുന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടുകാർക്ക് ഈ എളുപ്പമായ രെസിപി വളരെ ഗുണപ്രദമാണ്. അതുകൊണ്ട് കടയിൽ നിന്നും മാത്രം വാങ്ങി കഴിക്കാതെ വീടുകള്ളിൽ സുലഭമായ ഈ […]

Spiced Fried Calamari / Squid/ Kanava/ Koonthal

Fried Calamari/ Squid is a wonderful Italian seafood starter or appetizer.Spiced Fried Calamari / Squid/ Kanava/ Koonthal is a spiced version of Fried calamari.It is a wonderful seafood appetizer. In my house, my kids and hubby would clear the Spiced calamari / Squid /kanava fries as soon as the first batch is cooked even before […]

Seer Fish/King Fish Fry (Neymeen/ Vanjarameen Porichathu)

Seer Fish Fry or Neymeen porichathu is a very authentic and tasty South Indian delicacy.It is an unavoidable dish in my magic kitchen because Seer Fish Fry is my kids most favourite. Personally I like seer fish spicy curry but most of the time I need to prepare some fish fry for my little ones. […]