കപ്പയും മീൻകറിയും/Kappa and Meen Curry (Boiled Tapioca and Spicy Fish Curry, Kerala Style)

കപ്പയും മീൻകറിയും കേരളീയരുടെ വിശിഷ്ട ഭോജനം ആണല്ലോ. പണ്ട് മുതൽക്കെ ഇവർ ഇണപിരിയാത്തവർ, മലയാളിയുടെ മനം കവർന്ന കൂട്ട് പ്രതികൾ എന്നൊക്കെ ആന്നല്ലോ ഐതീഹ്യം 😉 അത് കൊണ്ടാവാം ഈ രുചികൂട്ടുകാർ ലോകത്തെവിടെയും ഉള്ള മലയാളി മനസ്സിനെ സ്വന്തം മണ്ണിലേക്കും അടുക്കളയിലെ മണ്‍ചട്ടികളിലേക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും എത്തിനോൽപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പ്ലേറ്റ് കപ്പയും മീൻകറിയും കണ്ടാൽ മതി ഓരോ മലയാളീക്കും ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു തീരാനാകാത്തക്കവിധം കഥകൾ. അമ്മ ഉണ്ടാകുന്നത്, അമ്മൂമ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌,സുഹൃത്തുക്കളുടെ അമ്മമാർ ഉണ്ടാകുന്നത്,പ്രതേക ഹോട്ടലുകളിൽ […]

Beef Ularthu ( Beef Stir Fry Kerala Style)

Beef ularthu is a tasty and spicy traditional recipe from Kerala, India. It is an indispensable dish for Kerala Christians. The Malayalam word “Ularthu”means “stir fry”. It is a stir fry of beef with variety of Indian spices, coconut oil, coconut slices and a plenty of curry leaves. Beef Ularthu is my all time favorite […]