നാടൻ കൊഞ്ചു റോസ്റ്റ് ( Spicy Prawn Roast Kerala Style )

എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ത്? എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഓർത്തും ഓർക്കാതെയും പറയാൻ . എന്നാൽ ഒട്ടും ഓർക്കാതെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ലേ എന്റെ മമ്മി ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ രുചീ. അതിനു പകരം ആവില്ല ഒന്നും.. അതെ! അത്രയ്ക്ക് അമുല്യം ആണ് അമ്മമാരുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണവും അതു സ്നേഹത്തോടെ വെച്ചു വിളമ്പി കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും കഴിക്കുന്ന മക്കൾക്കും കിട്ടുന്ന മനസുഖവും സംതൃപ്തിയും . എന്റെ മമ്മി സീ ഫൂഡ് കുക്കിങ്ങിൽ ആണ് സ്പെഷലിസ്റ്റ്, മമ്മി ഉണ്ടാകുന്ന […]

Kerala Thattukada style Kozhi Porichathu / Kerala Street Food Stall Style Chicken Fry

In Kerala, Chicken fry is very popular in all restaurants especially in thattu kadaa’s (Kerala street food stalls). Here I am try to introduce to you that kerala thattu kada style recipe and preparation. In my home I always try and test these kinds of typical cookery experiments 😉 and most of the time with […]

Thuvara Parippu Vada/പരിപ്പുവട (Split Pigeon Peas/ Toor Daal Fritters)

Thuvara Parippu vada /പരിപ്പുവട (Split Pigeon Peas/ Toor Daal Fritters) is a crispy, crunchy and spicy tea time snack from Kerala, India. This tasty delicacy also a wonderful hunger relief snack in Kerala’s school, college, office, hospital canteens like Pazham Pori / Vaazhakaappam (Kerala Banana Fritters) 🙂 . Crispy Parippu Vada, Nalla pazhutha pazham ( ripe banana) […]

തുവര പരിപ്പ് വട ( Split Pigeon Peas/ Toor Daal Fritters)

പരിപ്പുവട! ടിംങ്! അതും നല്ല ചുടും എരിവും ഒക്കെയുള്ള homemade വടയാണെങ്ങിലോ? അതേല്ലോ 🙂 ഞാനും ഉണ്ടാക്കി നല്ല ഉഗ്രൻ പരിപ്പുവട. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കും? ഇപ്പോഴക്കെ അതെ പോലുള്ള കൊതിവരുന്ന നാടൻ പോസ്റ്റ് അല്ലെ ആളുകൾ twitter ലും face book ലും Google ലും Good Evening Friends എന്നും പറഞ്ഞു ഇടുന്നെ 😉 . അങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് എന്റെ മനസ്സിനെയും പിടിച്ചു കുലുക്കി, കൊതി ഹൃദയത്തിൽ കുടി ഒഴുകി വന്നു stomach ല് […]

Quail Egg Roast (Boiled Quail Eggs in Shallots, Chilly flakes and Tamarind )/ Kaada Mutta Roast (Puzhungiya Kaada Mutta Ulliyum Mullakum pulliyum ettathu)

Quail Egg (kaada Mutta) is a very healthy and tasty delicacy in many parts of the world. In kerala (India) it is very popular. You know guys, this small egg contains appreciable amount of vitamins and minerals. That is three times more than normal chicken egg. You can find some information here. We can prepare many tasty […]

Kerala Style Spicy Potato Stir fry / Naadan style urulla kizhaghu Mezhukku puratti

Spicy Potato Stir fry / urulla kizhaghu Mezhukku puratti is a simple and tasty Kerala style vegetable preparation. Back home, in my school college days it is one of my favourite lunch box side dish. Yes! It is a perfect and desirable side dish for me with boiled rice and chamandhi or sambar or moru […]

Beef Cutlets/ബീഫ് കട് ലെറ്റ്‌(Indian Style Beef/Meat Cutlets)

Beef Cutlet/ബീഫ് കട് ലെറ്റ്‌ (Indian Style Beef/Meat Cutlet) is a crunchy and crispy meat treat from Kerala, India. It is a good finger food or starter or snack for Indian parties and festivals. In christian marriages in kerala, Appam or Bread and Stew with cutlets is a famous and popular combination. In this recipe I […]

Crab Masala Roast / Masala Crab Roast without Coconut (Njandu Masala purattiyathu)

Crab Masala Roast / Masala Crab Roast (Njandu Masala purattiyathu) is a tasty and exceptional seafood delicacy of Kerala, India. This dish is also very popular in Kerala’s toddy shops (kallu shaapu ) like other dishes such as Spicy Red Fish Curry, Fish Fry, Kappa , and Prawns Masala etc.. In my magic kitchen you […]